#شما؛ تبلیغات انتخاباتی نامزدها بر روی شبکه‌های اجتماعی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ تبلیغات انتخاباتی نامزدها بر روی شبکه‌های اجتماعی

روجا اسدی در این گزارش توضیح می دهد که نامزدها چطور از شبکه های اجتماعی برای تبلیغات انتخاباتی خود استفاده می‌کنند.