محدودیت‌های یک رئیس‌جمهور در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محدودیت‌های یک رئیس‌جمهور در ایران

آیا توان و قدرت اجرایی روسای جمهور در ایران با آنچه که قانون اساسی به عنوان حوزه اختیارات آنها در نظر گرفته مطابقت دارد؟

و آیا انتظارات رای دهندگان با اختیارات رئیس‌جمهور متناسب است؟ این ویدیو را ببینید.