مسئولیت‌های و اختیارات رئیس‌جمهور در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ مسئولیت‌های و اختیارات رئیس‌جمهور در ایران

قانون اساسی چه اختیارات و مسئولیت‌هایی به مقام ریاست‌جمهوری اعطا کرده؟

می‌دانید چرا پست معاون‌اولی رئیس‌جمهور این قدر مهم است؟