استدلال تحریم‌کنندگان انتخابات و مخالفانشان چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ استدلال تحریم‌کنندگان انتخابات و مخالفانشان چیست؟

استدلال‌های برخی از کسانی که مخالف شرکت در انتخابات هستند و آن‌هایی که شرکت در انتخابات را ضروری می‌دانند ببینید.

تصمیم شما چیست؟ مشارکت یا تحریم انتخابات؟