#شما: چه کتاب‌ها و درس‌هایی در سیستم آموزشی افغانستان باید حذف یا اضافه شود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما: چه کتاب‌ها و درس‌هایی در سیستم آموزشی افغانستان باید حذف یا اضافه شود؟

وزارت معارف افغانستان می‌گوید قرار است گروهی از کارشناسان، حجم و محتوای کتاب‌های درسی را بررسی کنند. اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف (آموزش) افغانستان به بی‌بی‌سی گفت برای مثال یک دانش آموز صنف هشتم، باید پانزده کتاب درسی را بخواند و از بر کند، که به عقیده او، کاری بیهوده و کم‌بازده است. چه کتاب ها و درس هایی باید حذف یا اضافه شود؟