#شما؛ نام من کجاست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ نام من کجاست؟

زنان در افغانستان در بسیاری از موارد به نام همسر، پدر و یا حتی فرزندانشان شناخته می شوند و در بسیاری از موارد مردان و خانواده هایشان از به کار بردن اسم زنان خودداری می کنند. حتی در نسخه بعضی از پزشکان، زنان را با عنوان والده، همسر یا مادر معرفی می کنند. مدتی است #نامم_کجاست به راه افتاده تا با این سنت مبارزه کند.