تاثیر دیدن اخبار ناگوار بر کودکان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ تاثیر دیدن اخبار ناگوار بر کودکان

آیا هر خبری را می توان با کودکان دید؟ آیا شما بر میزان خبرهای ناگواری که کودکتان در روز از رسانه‌ها دریافت می‌کند نظارتی دارید؟ در این ویدیو ببینید چه راهکارهایی برای کم کردن تاثیر خبرهای ناگوار بر کودکان وجود دارد.

موضوعات مرتبط