#شما؛ مسئول سلامت محصوران کیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ مسئول سلامت محصوران کیست؟

مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز که حدود شش سال و نیم در حصر خانگی به سر می‌برد امروز بعد از عمل آنژیوگرافی به بخش آی سی یو منقل شد. خانواده مهدی کروبی می‌گویند شخص حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و محمود علوی، وزیر اطلاعات، در کنار رهبر ایران و سیستم به گفته آنها "فشل قضایی"، مسئول جان آقای کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هستند.