#شما؛ زنان و کابینه‌های ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ زنان و کابینه‌های ایران

با نزدیک شدن زمان معرفی کابینه توسط حسن روحانی برای تشکیل دولت دوازدهم، این سوال مطرح است که آیا کابینه روحانی منعکس کننده وعده‌های انتخاباتی او در مورد نقش زنان خواهد بود؟ چالش‌های پیش روی زنان برای رسیدن به مقام وزارت چیست؟