#شما؛ "#بازبینی_سربازی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ "#بازبینی_سربازی

انتشار چند خبر در مورد حمله سربازان به همقطاران خود، خودکشی و خودزنی آنان در ایران واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. به نظر شما چرا سربازان اقدام به خودکشی یا خودزنی می‌کنند؟