#شما؛ توفان توییتری برای حق تحصیل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ توفان توییتری برای حق تحصیل

بسیاری از کودکان افغان در ایران برای تحصیل با مشکلاتی روبرو هستند. از چند روز پیش کاربران ایرانی توییتر با داغ کردن هشتگ #ازمهرجدانمانند مشکلات ادامه تحصیل کودکان مهاجر افغان در ایران را مطرح کردند.