#شما؛ آیا با کودکان درباره مسائل سیاسی گپ می‌زنید؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ آیا با کودکان درباره مسائل سیاسی گپ می‌زنید؟

برخی معتقدند چون کودکان امروز دوازده الی پانزده سال دیگر پیشگامان تغییرات سیاسی اجتماعی خواهند بود، اگر دوست داریم در آن هنگام تحقیر، نزاع و خشونت جایش را به نقد، گفتگو و تفاهم بدهد، باید از هم اکنون به فکر پرورش شهروندان جوان آینده باشیم.

موضوعات مرتبط