#شما؛ روز جهانی سرطان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ روز جهانی سرطان

در جایی که شما زندگی می‌کنید اطلاع رسانی از سرطان چقدر انجام می‌شود؟ شما چقدر به آموزش درباره پیشگیری از سرطان اهمیت می‌دهید؟