شما؛ چرا مردم به موسسه سکه ثامن اعتماد کردند؟#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ چرا مردم به موسسه سکه ثامن اعتماد کردند؟

خبرگزاری‌های دولتی ایران در حالی از اعلام ورشکستگی موسسه "سکه ثامن" خبر داده‌اند که عده‌ای از سرمایه‌گذاران این موسسه درباره سرنوشت پول خود اظهار نگرانی کرده‌اند. اما مردم چرا به این موسسه اعتماد کردند؟

موضوعات مرتبط