شما؛ مشاهدات شما از بازار پرنوسان چند روز اخیر ارز در ایران#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ مشاهدات شما از بازار پرنوسان چند روز اخیر ارز در ایران

چند روزی است که بازار ارز دچار نوسان شدید شده است. در این ویدیو مشاهدات بعضی مخاطبان ما را از بازار ارز ببینید و بشنوید.