انتخابات پارلمانی افغانستان چگونه برگزار شد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات پارلمانی افغانستان چگونه برگزار شد؟

انتخابات پارلمانی افغانستان در اثر بی‌نظمی‌هایی که داشت به روز دوم کشیده شد. علیرغم تمهیدات امنیتی زیاد، حملات در روز اول تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت.