شما؛ "تفریق" چیست و چرا درخواست برای آن بیشتر است؟#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ "تفریق" چیست و چرا درخواست برای آن بیشتر است؟

مقایسه آمار بین سال‌های ۱۳۹۵ و ۹۶ نشان می‌دهد طلاق و تفریق در افغانستان ۲۵ درصد افزایش یافته است. در بعضی مناطق آمار تفریق به مراتب بیشتر از طلاق است.