شما؛ وضعیت کودکان کار در ایران#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ وضعیت کودکان کار در ایران

کودکان کار موضوع یک تحقیق مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران است که در آن پیشنهاداتی برای هویت‌ دادن به کار کودکان در خیابان مطرح شده است. این ویدیو براساس گزارش این تحقیق تهیه شده است.