شما؛ چرا بعضی افراد حاضرند درد خالکوبی را تحمل می‌کنند؟#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ چرا بعضی افراد حاضرند درد خالکوبی را تحمل کنند؟

برای خالکوبی بسته به نوع دستگاه خالکوبی، چند سوزن بین ۵۰ تا ۳۰۰۰ بار در دقیقه در پوست فرو می‌رود.