شما؛ طرح جدید برگزاری کنکور دانشگاه در افغانستان#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ طرح جدید برگزاری کنکور دانشگاه در افغانستان

وزارت آموزش عالی افغانستان برای برگزاری کنکور دانشگاه طرحی ارائه کرده است که براساس آن ۲۵ درصد کرسی دانشگاه‌ها به داوطلبان ولایت‌های کمترتوسعه ‌یافته اختصاص می‌یابد.