تغییرات اقلیمی چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تغییرات اقلیمی چیست؟

چقدر با مفهوم تغییرات اقلیمی آشنا هستید؟ چرا این مسئله به یک بحران جهانی تبدیل شده است؟ تاثیرات تغییرات اقلیمی بر زندگی انسان چیست؟ در این ویدیو ببینید