شما؛ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

امروز یکشنبه ۳۰ جدی / دی آخرین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بود. با بعضی از این نامزدها و معاون‌های آنها آشنا شوید.