شما؛ رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران

حسن روحانی در دیدار با وزیر و مدیران ارشد وزارت ارتباطات، از محدودیت رسانه‌ها و فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی در ایران انتقاد کرد. این در حالی است که یکی از انتقادهایی که به دولت او می‌شود فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی است.