شما؛ وضعیت ایمنی مدارس در ایران#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ وضعیت ایمنی مدارس در ایران

دانش‌آموزان مدارس در ایران سالهاست به دلایل مختلف قربانی عدم رعایت نکات ایمنی می‌شوند. از آتش‌سوزی بخاری‌های غیراستاندارد گرفته تا سقوط اتوبوس به دره. مشاهده شما از وضعیت ایمنی مدارس در ایران چیست؟