شما، زیست شبانه در ایران#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما، زیست شبانه در ایران

مدتی است در شورای شهر تهران طرح زیست شبانه به بحث گذاشته شده و قرار است از اردیبهشت سال ۹۸ به مدت ۳ ماه به طور آزمایشی اجرا شود.