شما؛ اهمیت حفظ آثار و بناهای تاریخی#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ اهمیت حفظ آثار و بناهای تاریخی

کلیسای #نوتردام در آتش سوخت. اما خوشبختانه اصل بنای آن باقی مانده است. نوتردام هنوز در آتش می‌سوخت که کمک‌ها برای بازسازی آن شروع شد. آثار و بناهای تاریخی در ایران چه وضعیتی دارند و با چه خطراتی روبرو هستند؟ به نظر شما مردم و مدیران برای حفظ این آثار چه وظایفی دارند؟