شما؛ آیا بدرفتاری‌های خانگی، مصداق کودک آزاری است؟#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ آیا بدرفتاری‌های خانگی، مصداق کودک آزاری است؟

کودک آزاری تنها شامل خشونت‌های فیزیکی و جنسی نمی‌شود. بدرفتاری اعضای خانواده با یکدیگر هم نوعی کودک‌آزاری به شمار می‌آید. کودکانی که شاهد بدرفتاری‌های خانگی هستند آسیب جدی می‌بینند. در این گزارش دیجیتال از سیامک محیط‌زاده ببینید بدرفتاری‌های خانگی چیست و چگونه باعث آزار کودکانه می‌شود.