ویدیوی کودکان ایرانی در اینستاگرام فدراسیون جهانی والیبال
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ویدیوی کودکان ایرانی در اینستاگرام فدراسیون جهانی والیبال

فدراسیون جهانی والیبال ویدیویی در اینستاگرامش منتشر کرده که در آن کودکانی در قائنات در شرق ایران، مشغول بازی والیبال در خیابان هستند. این ویدیو با عنوان "دوستی حقیقی" منتشر شده است. بخش شبکه‌های اجتماعی ما نگاهی کرده به وضعیت ورزش همگانی در ایران