ایران و بیشترین سوء تفاهم در جهان؟

بخش "صدای شما" رادیوی جهانی بی بی سی، موضوع "آیا ایران کشوری با بیشترین سوء تفاهم در افکار عمومی جهان است؟" را به بحث گذاشته است.

برای مشاهده نظر دیگران یا اظهار نظر در این بحث، اینجا را کلیک کنید