پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امنیت اجتماعی در تورنتو

محسن از تورنتو در ویدئویی که خودش تهیه کرده است، از وضعیت امنیت اجتماعی در محل اقامت خود می گوید.