پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سوال یکی از بینندگان نوبت شما از اردشیر امیر ارجمند

محسن از تورنتو سوال خود از اردشیر امیر ارجمند را به صورت تصویری برای نوبت شما فرستاده است.