پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روایت بینندگان نوبت شما از حوادث پس از انتخابات ۸۸

تصاویر زیر منتخبی از هزاران ویدئویی است که در دو سال گذشته، شما برای برنامه نوبت شما فرستادید. گزارش علیرضا میراسدالله از حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران.