پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ویدئوی ارسالی حسین از ازدحام مسافران در متروی تهران

"اسی"، فرستنده این ویدئو در توضیح آن نوشته است: "اینجا متروی تهران است، امروز 7 تیر ماه ساعت 7:30 بامداد. نیم ساعت گذشته و هیچ قطاری نیامده . تا نزدیک ساعت هشت هم قطاری نیامد. مردم هو می کشیدند و حرص می خوردند... بعد که قطار آمد، همه همدیگر را هُل می دادند."