پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زباله های سد کرج

تصاویری از پشت سد کرج و آشغال هایی که به فاصله نزدیکی از سد در آب شناورند. این ویدئو را میکائیل فرستاده است، او در توضیح این ویدئو نوشته: "باور بفرمائید که این مورد فقط و فقط مربوط به بی مسئولیتی مردمی است که به خود هم رحم نمی کنند. چطور میتوان انتظار داشت مردمی که به خود رحم نمی کنند دولت به آنها رحم کند؟"