پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خشک شدن زاینده رود

این ویدیو را مهدی از اصفهان فرستاده و در توضیح آن نوشته: " این فیلم از پل مارنان اصفهان گرفته شده. در زمان خشک نبودن زاینده رود این قسمت پر آب ترین قسمت زاینده رود است."