پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرقت از صندوق صدقات در اهواز

این ویدیو را امین از محله کیان پارس اهواز گرفته و فرستاده. امین درباره این ویدیو نوشته: "خالی کردن صندوق صدقات در اهواز کیان پارس، بازار مرو که جای اعیان نشین شهر اهواز است."