پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قطع درختان خیابان ولیعصر تهران

فرزاد فرستنده ویدیو می گوید این ویدیو را شب چهارم آبان از خیابان ولیعصر تهران گرفته است.