پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انفجار در انبار مهمات در غرب استان تهران

دو ویدئو از انفجار انبار مهمات در روستای بیدگنه در غرب تهران؛ علیرضا که محل کارش نزدیک محل انفجار بوده این ویدئو را برای ما فرستاده و بیننده ای دیگر بی نام که لحظات پس از انفجار را ثبت کردند.