پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خنثی سازی مین کنارجاده ای در هلمند

روح الله الهام از لشکرگاه در هلمند افغانستان ویدیو یی فرستاده از جریان خنثی سازی مین کنارجاده ای.