پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

باز پس گیری هواپیمای بدون سرنشین آیساف از طالبان

روح الله الهام ویدئویی فرستاده از بازپس گیری هواپیمای بدون سرنشین نیروهای آیساف در هلمند، او در توضیحی برای این ویدئو نوشته: "یک هواپیماهای تجسسی نیروهای ایساف که با دوربین های فیلم برداری مجهز است، این هواپیما که از راه دور کنترل می شود برای رد یابی شورشیان از سوی نیروهای ایساف در افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد. این هواپیما معمولا از قرارگاهای ایساف به پرواز درمی آید و صدایی زنبور دارند. گاهگاهی این هواپیما از کنترل خارج شده و سقوط می کند که این یک نمونه آن در استان هلمند سقوط کرده و در اختیار شورشیان قرار گرفته بود. شورشیان بعدا این هواپیما را درجایی گذاشته و اطراف آن را بمب گزاری کرده بودند اما نیروهای امنیت ملی کشور موفق شدند مین ها راخنثی کرده و این هواپیما را بدست آورند."