پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرود عجیب هواپیمای جنگی در دزفول

در ویدئویی که پرویز از دزفول فرستاده، هواپیمای جنگی از نوع اف پنج در هنگام فرود دچار اشکال فنی شده، ولی درنهایت خلبان موفق به نشاندن این هواپیمای جنگی می شود.