پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قطع درخت های تازه کاشته شده در هلمند

فرستنده: روح الله الهام از هلمند

توضیح فرستنده: همه ساله تعداد زیادی درخت زینتی در شهر لشکرگاه کاشته می شود اما سال بعد کمتر نشانی ازاین نهال ها دیده می شود.