پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضع نامطلوب یک بیمارستان

این ویدیو را "قاسملو" فرستاده و گفته آن را در یک بیمارستان دولتی در شهر سنندج گرفته است.