پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"کشند سرخ" در دریاچه مهارلوی شیراز

این ویدیو رو بیننده ای که خودش رو " سپیدان فارس" معرفی کرده برای صفحه نوبت شما فرستاده است و در توضیحی برای آن نوشته: " دریاچه نمک یا مهارلوی شیراز در اثر فاجعه زیست محیطی به رنگ قرمز در آمده و متاسفانه به آن هم پرداخته نمی شود حدود 10 روز پیش هنگام فرود در فرودگاه شیراز از درون هواپیما توانستم فیلم بگیرم"

*توضیح: فرآیند کشند سرخ بر اثر فعالیت فعالیت نوعی جلبک در آب دریاها اتفاق می افتد و به علت تغییر رنگ آب دریا به رنگ سرخ یا مایل به سرخ آن را کشند سرخ (موج سرخ) می‌گویند.