پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز به کیفیت غذا

این ویدئو در مورد اعتراض دسته‌جمعی دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز به کیفیت غذاست. به گفته فرستنده این ویدئو، این اولین بار نیست که دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به مواردی مانند تفکیک جنسیتی، تعطیل شدن واحدهای خدماتی مانند انتشارات و ضعف در مدیریت دانشگاه دست به اعتصاب زده‌اند.