پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تعطیلی بازار مولوی در واکنش به نوسانات ارز

این ویدئو را بهزاد از تهران برای برنامه نوبت شما ارسال کرده است و در توضیح آن گفته: "این ویدئو تعلیق بازار مولوی تهران را در تاریخ 12 مهر، در واکنش به نوسانات بازار ارز نشان می‌دهد."