مراسم جمعه نیک در تورنتو

این عکس‌ها را امیر از مراسمی که در شهر تورنتو در روز "جمعه نیک" (Good Friday) برگزار شده، گرفته و برای نوبت شما فرستاده است.