پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حال و هوای نوروز تهران از نگاه دوربین شما

رضا یکی از مخاطبان برنامه نوبت شما تلویزیون فارسی بی بی سی این گزارش شهروندخبرنگاری را از حال و هوای نوروز امسال تهران تهیه کرده است.