بازگشت آب به رودخانه زاینده رود اصفهان

این عکس‌ها را "صفا" از بازگشت آب به رودخانه زاینده‌رود اصفهان برای نوبت شما فرستاده است. او در توضیح عکس‌ها نوشته است: لبخند اهالی اصفهان امروز از جنسی دیگر بود. بعد از‌ ماه‌ها وعده و وعید، امروز دوشنبه (۱۹ فروردین)، رگ‌های خشکیده‌ی زاینده‌رود دوباره نمناک شد.