تصاویری از زلزله در استان بوشهر

این عکس‌ها را یکی از مخاطبان نوبت شما از زلزله ۲۰ فروردین (۹ آوریل) از شهر شُنبه شهرستان دشتی استان بوشهر فرستاده است.